Ako si vybrat? Psychológ, kouč, či kňaz?

02.03.2023

Často sa stretávam s otázkou od klientov, čo si vybrať, ak chcem riešiť nejaký problém alebo špecifickú situáciu v živote. Prechádzame rôznymi životnými udalosťami a prirodzene máme tendenciu inklinovať k nám blízkemu spôsobu riešenia situácie. Výskumy ukazujú, že klienti sa odhodlajú navštíviť odborníka na duševné zdravie často až po 14 mesiacoch trvania nepriaznivej životnej udalosti alebo symptómov. 

A práve z tohto dôvodu prinášam krátke a prehľadné informácie o tom, aké sú rozdiely medzi jednotlivými profesiami v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Práve neistota vo Vašom rozhodovaní môže spôsobiť, že rozhodnutie budete odkladať a odborníka navštívite omnoho neskôr. A tu sa deje proces ako u zubára. Niekedy najväčšie kazy a najbolestivejšie úkony odkladáme tak dlho, až nám začnú robiť problémy a potom ošetrenie a tiež starostlivosť trvá omnoho dlhšie, než keby sme šli k zubárovi skôr. A nakoniec nás namiesto ošetrenia povrchového kazu čaká trhanie zubu alebo endodoncia (ošetrenie zubných kanálikov).

Takže aké sú rozdiely medzi psychiatrom, psychológom, psychoterapeutom, koučom či kňazom?

Môžeme začať tým najjednoduchším a to je vzdelanie:

 • psychiater je lekár, ktorý má špecializáciu so zameraním na psychiatriu (6 rokov medicíny + špecializácia 4-5 rokov),
 • psychológ má vyštudované vysokoškolské (zväčša) jednoodborové štúdium v odbore psychológia (5 rokov VŠ, príprava na prácu v zdravotníckom zariadení - 6 mesiacov + špecializácia - cca. 3 roky),
 • psychoterapet je vysokoškolsky vzdelaný človek s dodatočným vzdelelaním (zväčša min. 5-ročným terapeutickým výcvikom), pričom kritériá na možnosť získať certifikáciu v psychoterapii určujú jednotlivé terapeutické inštitúty,
 • kouč nie je obmedzený podmienkou mať vysokoškolské vzdelanie, zväčša je potrebné absolvovať 1- až 2-ročný výcvik so zameraním na koučovanie a rovnako závisí od vzdelávacej organizácie, aké kritériá sú potrebné na získanie certifikátu,
 • kňaz je absolventom vysokoškolského odboru súvisiaceho s teológiou (zväčša filozoficko-teologického).

Ďalšou informáciou, ktorá môže byť zaujímavou, je odborná organizácia, ktorá odborníkov a špecialistov na Slovensku v jednotlivých oblastiach združuje alebo zabezpečuje ďalšie vzdelávanie:

 • psychiater – Slovenská psychiatrická spoločnosť (atestácia v odbore psychiatria - diplom o ukončení VŠ),
 • psychológ – Slovenská komora psychológov (špecializácia v oblasti klinickej, poradenskej alebo pracovno-organizačnej psychológii - diplom o ukončení VŠ a certifikačný diplom),
 • psychoterapeut – Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (špecializácia na základe typu výcviku - diplom o ukončení VŠ a psychoterapeutický certifikát),
 • kouč – Slovenská asociácia koučov alebo Medzinárodná federácia koučov (zameranie závisí od typu certifikácie - certifikát),
 • kňaz – cirkev (absolvovanie kňazského formačného programu - vysvätenie za kňaza).


Jednotlivých odborníkov na duševné zdravie odlišuje rovnako závažnosť problému alebo situácie, v ktorej sa práve nachádzate a aj toto kritérium môžete využiť pri rozhodovaní sa o tom, koho navštíviť:

 • psychiater sa zameriava často na problémy, ktorých závažnosť je spojená s vážnými obmedzeniami bežného života a s ovládaním psychických funkcií (napr. závislosť, úzkostné stavy, depresie, poruchy spánku, psychické ochorenia
 • psychológ je odborník, ktorý pomáha človeku v prípadoch, ak sú narušené základné psychické funkcie, no človek je schopný zvládať bežné fungovanie v živote (napr. zmeny nálad, vzťahové problémy, komunikačné a sociálne komplikácie),
 • psychoterapeut sa zameriava na klientov, u ktorých je variabilita závažnosti problémov rôznorodá a cieľom je zmena nefunkčných vzorov myslenia, prežívania a správania (napr. dlhodobé partnerské problémy) a rovnako je podporou pri liečbe psychických ochorení (napr. depresia, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti),
 • kouč pracuje s klientom najmä v oblasti sebarozvoja a zvyšovania kvality života, pričom závažnejšie psychické problémy nie sú témami stretnutí (napr. komunikácia na pracovisku, zvyšovanie efektivity),
 • kňaz sa sústreďuje na rôznorodé ťažkosti spojené najmä s témami viažucimi sa na tému morálky, svedomia, viery človeka a spirituality (napr. sprevádzanie zomierajúcich, pocity viny, výčitky svedomia).


Pri jednotlivých profesiách je možno odchadznúť dĺžku stretnutí a rovnako frekvenciu (častosť), s akou je odporúčané sa stretávať, aby ste vo svojej situácii nestagnovali a posúvali sa:

 • psychiater ako lekár môže poskytovať pomoc jednorázovo až celoživotne, pričom vyšetrenie u neho trvá v rozsahu od 20 do 60 minút (v závislosti od závažnosti diagnózy a problému),
 • psychológ poskytuje zvyčajne 50-minútové sedenia na týždennej alebo 2-týždennej báze a dĺžka spolupráce závisí od komplexnosti problému a odborného prístupu psychológa,
 • psychoterapeut rovnako ako psychológ poskytuje zväčša 50-minútové sedenia na týždennej alebo 2-týždennej frekvencii a dĺžka spolupráce je závislá od jeho špecializácie a závažnosti problému klienta (terapie môžu mať charakter dlhodobej alebo krátkodobej intervencie, avšak klienti zväčša očakávajú dlhodobejšiu spoluprácu spojenú aj s následným rozvojom),
 • kouč pracuje s klientom jednorázovo alebo systematicky podľa potreby klienta,
 • kňaz nemá definované alebo odporúčané tieto charakteristiky a jeho práca je závislá od dohody s klientom.

Ak sa pýtate, ktorý z týchto odborníkov má oprávnenie na poskytovanie farmakoterapie (liečba pomocou liekov a liečiv), tak v tomto prípade sa jedná iba o psychiatra. Špecifikom psychológa je zase oprávnenie na vykonávanie psychodiagnostiky


A na záver krátke zhrnutie:

 • Psychiater je lekár so špecializáciou, ktorý má oprávnenie využívať farmakoterapiu a využíva metódu stanovenia diagnózy. Jeho vzťah je založený na princípe lekár – pacient. Môže mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik a všeobecne rieši prípade, kedy človek nie je schopný zvládať život a jeho psychické funkcie sú vážne porušené.

 • Psychológ nie je lekár. Odporúčam ho vyhľadať v prípade menej závažných komplikácií. Vo svojej práci využíva najmä rozhovor, poradenstvo a psychologické metódy, rovnako psychodiagnostiku. Taktiež môže mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik.

 • Psychoterapeut je nezávislou profesiou, v ktorej nemusí byť odborník psychiatrom alebo psychológom. Vysokoškolské vzdelanie môže byť rôznorodého charakteru podľa kritérií vzdelávacieho psychoterapeutického inštitútu. Odporúčam zvoliť si prístup, ktorý je blízky spôsobu, aký je vám blízky (napr. kognitívno-behaviorálna terapia, proces-orientovaná terapia, na telo orientovaná terapia, psychoanalýza).

 • Kouč je človek so záujmom o rozvoj ľudskej osobnosti. Môže mať vysokoškolské vzdelanie a má absolvovaný akreditovaný kurz s certifikáciou. Pracuje s koučovacími metódami a technikami, pričom sa snaží podporovať klienta a efektívnejšie nahliadať na jeho situáciu.

 • Kňaz je odborníkom na duševné zdravie z pohľadu duchovnej dimenzie a transcendentálneho pohľadu. Venuje sa témam spojeným s náboženstvom a prepája metódy filozofie, teológie a pastorácie. Využíva najmä medziľudský kontakt a pomocou rituálov sprostredkúva duchovné hodnoty a zážitky.

Verím, že tieto podrobnejšie informácie môžu byť pre vás prínosné, aby ste sa vedeli zodpovednejšie a rýchlejšie rozhodnúť, akého odborníka chcete navštíviť. No vo všeobecnosti sa riaďte princípom: využívajte to, čo vám pomáha #radipsychologicka


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit