Blízkosť bez bariér: Ako môže expozičná terapia odhaliť lásku skrytú za strachom?

06.02.2024

Expozičná terapia je psychologický liečebný prístup zameraný na pomáhanie ľuďom vyrovnať sa so svojimi fóbiami, úzkosťou alebo posttraumatickým stresovým poruchám. Táto metóda postupne a systematicky vystavuje jedincov situáciám alebo objektom, ktoré vyvolávajú strach alebo úzkosť, s cieľom znížiť ich emočnú reakciu. Terapia je založená na princípe desenzitizácie a učení sa cez skúsenosť, kde jedinec získava väčšiu kontrolu nad svojimi reakciami a postupne prekonáva strach.

Čo je desenzitizácia?

Desenzitizácia je psychologický proces, ktorý znižuje citlivosť jednotlivca na určitý stimul alebo situáciu, ktorá predtým vyvolávala negatívnu emocionálnu reakciu, ako je úzkosť, strach alebo iné nepohodlie. Cieľom je pomôcť jednotlivcom postupne sa vystaviť predmetu ich strachu alebo úzkosti v kontrolovanom prostredí, aby sa tieto reakcie postupne zmiernili alebo úplne eliminovali.

Desenzitizácia sa obvykle dosahuje prostredníctvom postupnej expozície, čo znamená, že jednotlivec je najprv vystavený veľmi miernym alebo menej vyvolávajúcim verziám toho, čoho sa bojí, a postupne, podľa toho, ako sa jeho tolerancia zvyšuje, sa expozícia zintenzívňuje. Tento postup pomáha vytvoriť nové, menej úzkostné asociácie medzi jednotlivcom a predmetom jeho strachu.

Okrem toho môže byť desenzitizácia doplnená o techniky relaxácie alebo kognitívno-behaviorálne stratégie, ktoré pomáhajú jednotlivcovi lepšie zvládať a reinterpretovať svoje vnímanie strachu alebo úzkosti. Cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom predtým znepokojujúce situácie alebo stimuly už nevyvolávajú takú intenzívnu negatívnu reakciu, čo umožňuje jednotlivcovi funkčnejšie reagovať alebo dokonca ignorovať predmet svojho pôvodného obáv.

Ako to vyzerá v praxi?

Predstavme si osobu, ktorá má silnú fóbiu z pavúkov. Táto fóbia spôsobuje, že dotyčná osoba prežíva intenzívnu úzkosť a strach, dokonca aj pri myšlienke na pavúky, čo môže obmedzovať jej schopnosť vykonávať bežné denné činnosti alebo vstupovať do určitých prostredí, kde by sa pavúci mohli vyskytovať.

Proces desenzitizácie by mohol prebiehať takto:

 1. Fáza vzdelávania: Terapeut by najprv pracoval s osobou na vzdelávaní o pavúkoch a o tom, ako fóbia funguje. Cieľom je znížiť iracionálne myšlienky spojené s pavúkmi a pomôcť klientovi pochopiť, že jeho strach je zveličený.

 2. Relaxačné techniky: Osoba by sa naučila techniky na uvoľnenie, ako je hlboké dýchanie alebo progresívne svalové uvoľnenie, aby mohla efektívne zvládať úzkosť počas expozície.

 3. Vytvorenie hierarchie expozície: Spolu s terapeutom by sa vytvorila hierarchia situácií súvisiacich s pavúkmi, zoradených od tých, ktoré vyvolávajú najmenej úzkosti, až po tie, ktoré vyvolávajú najviac úzkosti. Toto môže začať od pozretia sa na obrázok pavúka, cez sledovanie videa s pavúkmi, až po byť v rovnakej miestnosti s malým pavúkom v bezpečnej nádobe.

 4. Postupná expozícia: Začínajúc s najmenej vyvolávajúcou úzkosťou situáciou, by sa osoba postupne a opakovane vystavovala každej situácii v hierarchii, zatiaľ čo by používala naučené relaxačné techniky na zvládanie svojej reakcie. Tento krok sa opakuje, až kým expozícia nevyvoláva výraznú úzkosť.

 5. Posilňovanie a udržiavanie pokroku: Keď osoba dosiahne bod, kde môže byť v prítomnosti pavúka bez výraznej úzkosti, terapeut by pracoval na posilnení tohto pokroku a pomohol klientovi vytvoriť stratégie na udržanie týchto získaných zručností v reálnom živote.

Pomocou tohto postupného a systematického prístupu by osoba s fóbiou z pavúkov mohla dosiahnuť desenzitizáciu, kde predtým paralyzujúca úzkosť je výrazne znížená alebo úplne eliminovaná, čo umožňuje slobodnejšie a menej obmedzované živobytie.

Ako to súvisí so vzťahmi?

Expozičná terapia môže byť účinná aj vo vzťahoch, najmä v párovej terapii, kde sa stretávame s vyhýbavým správaním alebo úzkostnými vzťahovými väzbami. Tento prístup môže pomôcť partnerom prekonať strach a neistotu, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú interakciu a blízkosť. Tu je niekoľko spôsobov, ako expozičná terapia môže byť aplikovaná a prospešná vo vzťahoch:

 1. Zníženie úzkosti spojenej s intimitou: Mnohé vzťahové problémy sú zapríčinené strachom z intimity, ktorý môže viesť k vyhýbavému správaniu. Expozičná terapia môže pomôcť jednotlivcom postupne sa otvárať a zdieľať svoje pocity a myšlienky v bezpečnom prostredí, čím sa zníži úzkosť spojená s intimitou.

 2. Prekonávanie strachu z odmietnutia: Strach z odmietnutia môže brániť jednotlivcom v prehlbovaní vzťahov. Pomocou expozičnej terapie môžu partneri pracovať na postupnom vystavovaní sa situáciám, ktoré vyvolávajú tento strach, v kontrolovanom a podpornom prostredí, čo pomáha znižovať obavy z odmietnutia.

 3. Zlepšenie komunikačných zručností: Expozičná terapia môže byť využitá na zlepšenie komunikačných zručností tým, že partneri sú postupne vystavení komunikačným výzvam a učia sa, ako otvorene a efektívne komunikovať o svojich potrebách a obavách.

 4. Riešenie špecifických fóbií alebo traum: V prípade, že jeden alebo obaja partneri trpia špecifickými fóbiami alebo traumami ovplyvňujúcimi ich vzťah, môže expozičná terapia pomôcť tieto problémy adresovať a spracovať v bezpečnom a kontrolovanom prostredí.

 5. Posilnenie vzťahovej väzby: Postupným vystavovaním sa situáciám, ktoré sú pre jednotlivca alebo pár náročné, môže expozičná terapia pomôcť posilniť dôveru a bezpečnosť medzi partnermi, čo je základ pre zdravý a plnohodnotný vzťah.

Pri aplikácii expozičnej terapie vo vzťahoch je kľúčové, aby terapeut vytvoril bezpečné a podporujúce prostredie, kde sa obaja partneri cítia pohodlne a otvorene môžu prejavovať svoje pocity a obavy. Tento prístup pomáha vytvárať základ pre desenzitizáciu a posilnenie vzťahovej väzby.

Pomôže mi expozičná terapia vo vzťahoch?

V kontexte expozičnej terapie, ktorá je tradične používaná na liečbu úzkostných porúch, fóbií a PTSD, jej aplikácia vo vzťahovej rovine vyžaduje určité prispôsobenie, aby sa zaoberala špecifickými vzťahovými výzvami. Napriek tomu môže byť expozičná terapia adaptovaná a užitočná aj pre riešenie určitých vzťahových problémov, zvlášť ak sú spojené s úzkosťou, vyhýbavým správaním alebo strachom z intímnych situácií. 

 1. Úzkosť z intimity alebo záväzkov: Bojíte sa intímnych vzťahov alebo máte strach zo záväzkov?

 2. Nevera: Prechádzate procesom zotavovania sa z nevery a snažíte sa obnoviť dôveru?

 3. Milostné trojuholníky: Ste súčasťou milostných trojuholníkov a čelíte komplexným emóciám a dynamike spojenej s touto situáciou?

 4. Vyhýbavé správanie: Máte tendenciu vyhýbať sa konfliktom alebo dôležitým rozhovorom?

 5. Pracovné vzťahy: Cítite úzkosť alebo nepohodlie v súvislosti s pracovnými vzťahmi alebo situáciami, ako sú prezentácie a stretnutia?

 6. Sociálna úzkosť: Obmedzuje vás sociálna úzkosť v nadväzovaní a udržiavaní blízkych vzťahov?

 7. Strach z opustenia: Máte strach z opustenia alebo straty blízkej osoby?

Tieto otázky môžu slúžiť ako východisko pre individuálne alebo párové terapeutické sedenia, kde expozičná terapia môže byť využitá na riešenie konkrétnych vzťahových problémov, úzkostí alebo strachov.

Akým spôsobom môže expozičná terapia odhaliť lásku skrytú za strachom?

Expozičná terapia môže odhaliť lásku skrytú za strachom tým, že pomáha jednotlivcom a párom postupne a systematicky čeliť ich obavám, ktoré bránia vyjadreniu alebo prijatiu lásky. Tento proces umožňuje osobe alebo páru rozpoznať a prepracovať podkladové strachy, ktoré komplikujú ich schopnosť navzájom sa otvoriť a byť zraniteľní. Takto môže expozičná terapia pomôcť odhaliť lásku skrytú za strachom:

 1. Identifikácia a čelenie strachu: Terapia začína identifikáciou konkrétnych strachov, ktoré ovplyvňujú vzťahy, ako sú strach z intímnych vzťahov, strach zo záväzkov, obavy z odmietnutia, alebo strach z opustenia. Tieto strachy sú často koreňom vyhýbavého správania alebo úzkosti v vzťahoch.

 2. Postupná expozícia: Jednotlivci alebo páry sú postupne vystavení situáciám, ktoré vyvolávajú ich strachy, začínajúc menej vyvolávajúcimi situáciami a postupne sa pohybujúc k tým, ktoré sú náročnejšie. Tento proces pomáha znižovať úzkosť spojenú so strachom a umožňuje lepšie zvládanie v budúcich situáciách.

 3. Rozvoj nových vzorcov: Expozičná terapia pomáha jednotlivcom a párom rozvíjať nové, zdravšie spôsoby myslenia a správania vo vzťahu k strachu. Naučia sa čeliť svojim obavám namiesto toho, aby sa im vyhýbali, čo vedie k otvorenejšej a úprimnejšej komunikácii.

 4. Posilnenie vzťahu: Keď sa jednotlivci a páry učia zvládať svoje strachy, môžu sa otvoriť hlbšej intimite a láskavosti. Odhalenie a čelenie skrytým strachom umožňuje lepšie porozumenie seba samých a svojho partnera, čo môže posilniť vzťahovú väzbu.

 5. Zvýšenie dôvery a zraniteľnosti: Prostredníctvom expozičnej terapie môžu jednotlivci získať dôveru vo svoju schopnosť čeliť strachu, čo vedie k väčšej zraniteľnosti a schopnosti deliť sa o lásku. Učenie sa byť zraniteľným bez prehnaného strachu z negatívnych dôsledkov môže odhaliť hlbšiu úroveň lásky a pripútanie medzi partnermi.

Týmto spôsobom môže expozičná terapia slúžiť ako nástroj na odhalenie a posilnenie lásky skrytej za strachom, čím umožňuje jednotlivcom a párom prekonávať prekážky, ktoré bránia hlbšej emocionálnej blízkosti a pripútania.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA, PCIC

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit