Motion Bond Technique®

Predstavujem vám novú metódu Motion Bond Technique ®, na ktorej vytvorení pracujem už niekoľko rokov. Spoločne s fyzioterapeutkou Danielou Dvorskou prinášame túto metódu do praxe a začíname realizovať prvé vedecko-výskumné štúdie na potvrdenie jej efektivity a účinnosti.

Vychádzame z psychologickej teórie vzťahovej väzby, polyvagálnej teórie, neuro-lingvistického programovania a fyzioterapeutickej metódy zameranej na dynamicko-neuromuskulárnu stabilizáciu tela. Pracujeme na psychických emočných blokoch s využitím vývinovej kineziológie. 

Výskumy dokazujú, že naše rané vzťahové vzorce ovplyvňujú celý náš život. Podľa teórie attachmentu, ktorá sa formuje v prvých rokoch života, si budujeme spôsoby, ako sa vzťahujeme k iným ľuďom. Tieto vzorce sú založené na túžbe po blízkosti, potrebe prežitia a súčasne na potrebe explorácie. Zaujímavé je, že spôsob, akým explorujeme svet, sa odráža aj v našich pohybových vzorcoch - od prevaľovania, cez sedenie, štvornožkovanie až po chôdzu. Tento proces objavovania nie len formuje naše sociálne interakcie, ale aj to, ako vnímame a reagujeme na svet okolo nás.


Experti stojaci za programom

Naše metódy sú výsledkom priameho prepojenia teórie a praktickej aplikácie, a sú navrhnuté tak, aby podporovali uzdravenie na každej úrovni bytia. Zapojte sa do nášho programu a zažite transformačný proces, ktorý vám umožní návrat k sebe a obnovu vášho vnútorného sveta.

Dr. Ivana Čergeťová: Ako skúsená psychologička, NLP koučka a vzťahová terapeutka, využívam svoje hlboké poznatky z psychologického poradenstva a akademického výskumu na to, aby som pomohla účastníkom porozumieť a zmeniť ich vzťahové vzorce.

    Mgr. Daniela Dvorská: Ako fyzioterapeutka a freediverka, aplikuje svoje odborné znalosti na podporu fyzickej stránky uzdravovacieho procesu, zdôrazňujúc význam stabilizácie a harmónie tela a mysle, dýchacieho systému a regenerácie v procese zlepšovania pohybu.

Ako pracujeme?

V našom zážitkovom programe "Reparenting" pracujeme s týmito základnými koncepciami cez štyri fázy:

  1. Explorácia v pohybe - kde sa učíme vnímať a rozumieť našemu telu a pohybu.
  2. Prelomenie odporu a strachu - konfrontujeme vnútorné bariéry, ktoré nám bránia v plnom pohybe a sebavyjadrení.
  3. Psychologická reflexia a introspekcia - zamýšľame sa nad vplyvom týchto pohybových vzorcov na naše psychologické stavy a ako tieto stavy ovplyvňujú naše každodenné interakcie a rozhodnutia.
  4. Fyzioterapeutické vysvetlenie a náprava - snažíme sa pochopiť a korigovať pohybové vzorce, ktoré sú neefektívne alebo dysfunkčné, čím podporujeme zdravší a harmoničkejší fyzický aj psychický vývoj.


Pohyb klienta nie je vždy správny, pretože je to proces učenia. Je dôležité ukazovať nielen to, čo je správne, ale aj to, čo sa zdá byť chybné alebo problematické. Práve v takýchto momentoch, keď sú prítomné emócie, pohyb môže byť zdrojom podpory alebo bariéry. Napríklad pocit nestability alebo neschopnosť aktivácie svalov môže byť indikátorom potreby väčšej pozornosti na určité oblasti. Vo fyzioterapii sa netreba snažiť o dosiahnutie absolútne ideálneho pohybu hneď od začiatku. Každý jedinec je unikátny a rýchle pokusy o zmenu môžu viesť k bolesti alebo ďalším pohybovým disbalanciám a kompenzáciám.

Nasleduje ukážka mojej osobnej práce, kde môžete vidieť, ako tieto koncepty aplikujeme v praxi. Pridajte sa k nám a objavte, ako môžete transformovať svoj život skrze lepšie pochopenie vašej psychiky a tela.

Toto video sa zameriava na prvú fázu nášho prístupu, kde účastníci začínajú s telesnou exploráciou a teda preskúmavaním pohybov a tiež prostredia. Ukážeme, ako pomocou rôznych cvičení založených na vývinovej kineziológii objavujú svoje telesné hranice a reakcie, čo je kľúčové pre hlbšie pochopenie vlastného tela a emocionálnych stavov, či blokov.

Druhé video sa venuje prekonávaniu osobných bariér a strachu (hraníc a obranných mechanizmov), ktoré sa prejavujú v pohybe. Počas vzdelávania poukážeme na techniky a cvičenia, ktoré pomáhajú účastníkom rozpoznať a uvoľniť vnútorný odpor, otvárajúc cestu k emocionálnej slobode.

Tretie video sa sústredí na proces psychologickej reflexie a introspekcie. Vysvetľujeme, ako účastníci môžu analyzovať a reflektovať získané skúsenosti z fyzickej explorácie a prekonávania bariér s psychologickou pomocou. To umožňuje hlbší vnútorný vhľad a osobný rast. Hľadajú podobnosti a témy, ktoré spájajú skúsenosti s pohybom s ich životnými témami, osobnostnými charakteristikami, či aktuálnou situáciou. 

 Vo videu môžete vidieť a počuť, ako uvažujem nad prepojením mojich skúseností s ranou hospitalizáciou (v 3 rokoch) a nutnosťou osamostatniť sa. Zároveň pomenúvam túžbu zostávať s hravosťou, ktorá sa objavuje v mojej vzťahovej rovine a tendencii vstupovať do vzťahov s mužmi, ktorí sa prejavujú touto kvalitou. 

Posledné video pokrýva fyzioterapeutickú stránku našej metódy. Fyzioterapeutka vysvetľuje, prečo došlo k chybnému vzorcu a ako s ním pracovať. Predstavíme prístupy a techniky na korekciu pohybových a neuromuskulárnych vzorcov, ktoré sú neefektívne alebo dysfunkčné, a ukážeme, ako tieto zmeny prispievajú k celkovej psychickej pohode a zdraviu.


Zhrnutie rozvojových programov

Preskúmajte našu širokú ponuku programov navrhnutých na podporu vášho osobného a profesionálneho rastu:

  1. Reparenting Program — Hlboká liečivá cesta: 8-dňový intenzívny retreat zameraný na emocionálne uzdravenie a zlepšenie vzťahov pomocou techník vývinovej kineziológie.

  2. Program povnováhy pre páry: Posilnite svoj vzťah prostredníctvom komplexného 8-dňového retreatu, ktorý kombinuje terapeutické techniky pre páry.

  3. Cesta osobného rastu: Multidisciplinárny terapeutický program zložený z balíkov s 10 individuálnymi sedeniami (5 s psychológom a 5 s fyzioterapeutom) na podporu holistického osobného rozvoja.

  4. Odborný certifikačný program: 18-mesačný pokročilý tréningový program pre terapeutov, zahŕňajúci 10 dvojdňových stretnutí každé dva mesiace, na získanie certifikácie v terapeutických technikách.