REZERVUJ SI ONLINE akademické konzultácie

Akademické konzultácie (50 min.) zdarma | Konzultácie sú určené pre študentov, s ktorými participujem na príprave ich záverečnej práce alebo chcú využiť konzultácie k akademickým predmetom, ktoré ich vyučujem.

Nižšie sa môžete inšpirovať krátkym zoznamom vedených alebo oponovaných záverečných práce. 

Zoznam vedených zaverecnych prac:

 • Anatómia tela ako prejav emočného vývinu človeka - možnosti diagnostiky a rozvoja v zamestnaní / Klaudia Kubalová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.
 • Kariérne kotvy zamestnancov na trvalý pracovný pomer a freelancerov / Miroslav Vereb ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.
 • Návrh na zavádzanie zmien v podniku z hľadiska personálneho manažmentu / Romana Janigová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.
 • Osobnostné charakteristiky zamestnancov v súvislosti s ich výkonom práce / Katarína Potkanová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.
 • Podpora behaviorálneho výberového procesu manažérov formou manažérskych kompetencií vo firme / Mária Rusková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.
 • Povolanie profesionálny vodič v kontexte agresívneho správania a tendencie riskovať / Michaela Jánošová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.
 • Prispôsobivosť a miera prokrastinácie v kontexte životnej spokojnosti trvale zamestnaných osôb a freelancerov / Adela Kubíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.
 • Psychologické vlastnosti tvorivého myslenia adolescentov s humanitným a technickým profilom vzdelávania / Viktoryia Jurjevna Karchynskaya ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.
 • Rozdiely v riešení konfliktov na pracovisku z pohľadu osobnostnej charakteristiky / Aleš Daubner ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.
 • Stravovacie správanie, citlivosť na odmenu, citlivosť na trest a sebakontrola ako prediktory indexu telesnej hmoty / Stanislava Strelková ; školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.
 • Vzťah medzi črtami temnej triády a kariérno-hodnotovou orientáciou / Mária Kubíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.
 • Vzťahová väzba v kontexte pracovného prostredia / Dominika Čunderlíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.
 • Zovňajšok a atraktivita ako prostriedok k dosahovaniu sociálnej akceptácie a prestíže v práci / Zita Lenártová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.


Zoznam oponovaných záverečných prác:

 • Extraverzia a narcizmus ako osobnostné predpoklady internetových vzťahov / Petra Gajdlanová ; vedúci práce/školiteľ: Jana Vindišová. - Trnava, 2018.
 • Morálne aspekty školského šikanovania u adolescentov / Diana Šimlingerová ; vedúci práce: Mária Dědová. - Trnava, 2018.
 • Motivácia k výkonu v súvislosti so syndrómom vyhorenia a syndrómom nudy / Eva Manišová ; vedúci práce: Mário Schwarz. - Trnava, 2018.
 • Koučing ako prostriedok rozvoja líderstva a potenciálu pracovníkov podniku / Erika Mojžitová ; vedúci práce: Ema Benka. - Banská Bystrica, 2019.
 • Mediačné kompetencie vedúcich pracovníkov v kontexte riešenia konfliktov / Jana Hrebíková ; vedúci práce/školiteľ: Denisa Šukolová, Banská Bystrica, 2019.
 • Osobnostné faktory a zvládanie záťaže u študentov / Frederika Gyárfásová ; vedúci práce/školiteľ: Linda Katona. - Trnava, 2018.
 • Osobnosť ako prediktor úrovne spokojnosti s pracovným prostredím typu "open-space"/ Alexandra Veľká ; vedúci práce/školiteľ: Denisa Šukolová, Banská Bystrica, 2019.
 • Osobnosť a motivácia k práci v biodromálnom vývine / Ján Rácheľ ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Gallová, Banská Bystrica, 2018.
 • Perfekcionizmus, body image a stravovacie návyky u mladých žien / Kristína Klučiarová ; vedúci bakalárskej práce: Jana Vindišová. - Trnava, 2018.
 • Prosociálne správanie u žiakov v súvislosti s vekom, pohlavím a školským prostredím / Andrea Odorčáková ; vedúci práce: Peter Žitný. - Trnava, 2018.
 • Prosociálnosť a psychická odolnosť v ošetrovateľstve / Monika Uhelová ; vedúci práce/školiteľ: Andrej Gallo, Banská Bystrica, 2018.
 • Psychická záťaž, stratégie zvládania a osobnosť profesionálnych vojakov vo vzťahu k syndrómu vyhorenia / Anna Jančová ; vedúci práce/školiteľ: Mário Schwarz. - Trnava, 2018.
 • Súvislosť užívania hormonálnej antikoncepcie so sebahodnotením, žiarlivosťou a životnou spokojnosťou žien / Jana Kotúľová ; vedúci práce: Mária Dědová. - Trnava, 2018.
 • Teoretické princípy koučingu vychádzajúce z poznatkov neurovedy / Lucia Kandráčová ; školiteľ: Mária Dědová. - Trnava, 2018.
 • Vyrovnávanie sa so stratou dieťaťa v prenatálnom období v súvislosti s odpustením / Dominika Van Asperen ; vedúci práce/školiteľ: Lucia Martinčeková. - Trnava, 2018.
 • Zmysel práce u white-collar a blue-collar zamestnancov / Sláva Račeková ; vedúci bakalárskej práce: Eva Naništová. - Trnava, 2018.