Ako v terapii pracujeme so zmenenými a extrémnymi stavmi vedomia?

25.03.2023

Ak bežnému človeku alebo klientovi psychológ spomenie zmenené alebo extrémne stavy vedomia, zväčša si predstaví stavy mysle, ktoré sa výrazne líšia od bežného bdelého stavu vedomia. Vedomie môžeme definovať ako stav uvedomenia si svojich myšlienok, pocitov a okolia. Je to subjektívna skúsenosť bytia nažive a pocitu seba samého. Vedomie zahŕňa schopnosť vnímať, spracovávať a reagovať na vonkajšie podnety, ako aj reflektovať svoje vlastné vnútorné duševné procesy. Toto je učebnicová definícia vedomia v odbore psychológia.

Avšak vedomie je komplexný a mnohostranný fenomén, ktorý bol študovaný v rôznych oblastiach vedy, vrátane neurovedy, psychológie, filozofie a spirituality. Existuje niekoľko rôznych teórií vedomia, ktoré sa pokúšajú vysvetliť jeho povahu a funkciu. Niektoré teórie predpokladajú, že vedomie vzniká z nervovej aktivity mozgu, zatiaľ čo iné naznačujú, že ide o základný aspekt vesmíru, ktorý existuje nezávisle od mozgu. 

Čo si bežne predstavujeme pod pojmom extrémne stavy vedomia?

Extrémne stavy vedomia sú zmenené stavy mysle, ktoré sa výrazne líšia od bežného bdelého stavu vedomia. Tieto stavy sú často charakterizované posunom vo vnímaní, myslení, emóciách alebo vnímaní seba samého. Môžeme si vemenovať niekoľko z nich:

 • Zážitky na prahu smrti (NDE): NDE popisujú niektorí jedinci, ktorí sa priblížili smrti alebo boli klinicky mŕtvi na krátky čas. Tieto skúsenosti často zahŕňajú pocity pokoja, odlúčenia od fyzického tela a pocit pohybu smerom k jasnému svetlu alebo tunelu.
 • Psychedelické zážitky: Psychedelické zážitky vyvolávajú drogy ako LSD, psilocybín a DMT. Tieto skúsenosti sú charakterizované zmenami vo vnímaní, myslení a emóciách, často vrátane živých vizuálnych halucinácií, zmeneného vnímania času a priestoru a duchovných alebo mystických zážitkov.
 • Mystické zážitky: Mystické zážitky sa vyznačujú pocitom jednoty s vesmírom alebo vyššou silou. Tieto skúsenosti môžu byť vyvolané meditáciou, modlitbou alebo inými duchovnými praktikami.
 • Extrémne stavy emócií: Extrémne emocionálne stavy, ako je intenzívna radosť, strach alebo smútok, môžu tiež zmeniť vedomie a ovplyvniť vnímanie a myšlienkové procesy.
 • Stav plynutia (flow): Stav plynutia je stav mysle charakterizovaný úplnou absorpciou v aktivite. Tento stav vedomia môže byť extrémny z hľadiska zamerania a koncentrácie.

Tieto extrémne stavy vedomia môžu byť použité na terapeutické účely, ako je liečba depresie, úzkosti a závislosti. Môžu byť tiež použité na duchovné alebo náboženské praktiky, kreativitu a sebaobjavovanie. Je však dôležité poznamenať, že niektoré z týchto stavov môžu byť spojené aj s potenciálnymi rizikami a malo by sa k nim pristupovať opatrne a pod vedením vyškolených odborníkov.

Ako pristupuje procesovo-orientovaná psychoterapia k extrémnym stavom vedomia?

V procesovo orientovanej psychoterapii existujú štyri stupne extrémnych stavov vedomia, ktoré sa používajú na opis intenzity a povahy zmeneného prežívania stavu. Tieto štyri stupne sú:

 1. Mierne stavy: Mierne stavy vedomia zahŕňajú zážitky, ktoré sú mierne zmenené od normálneho bdelého stavu jednotlivca, ako je pocit miernej disociácie alebo snívanie. Tieto stavy môžu byť vnímané ako mierne nepríjemné alebo dezorientujúce, ale vo všeobecnosti nespôsobujú výrazné utrpenie.
 2. Stredné stavy: Stredné stavy vedomia zahŕňajú zážitky, ktoré sú intenzívnejšie alebo nezvyčajnejšie ako mierne stavy, ako sú živé sny, silné emocionálne stavy alebo duchovné zážitky. Tieto stavy môžu byť viac dezorientujúce alebo znepokojujúce ako mierne stavy, ale jednotlivci sú vo všeobecnosti schopní udržať si určitú úroveň kontroly a súdržnosti.
 3. Ťažké stavy: Ťažké stavy vedomia sú intenzívne, zdrvujúce zážitky, ktoré môžu zahŕňať stratu kontaktu s realitou, prežívanie intenzívnych emocionálnych alebo fyzických pocitov alebo pocit úplnej nekontroly. Tieto stavy môžu byť spojené s traumou, psychózou alebo inými stavmi duševného zdravia a môžu byť mimoriadne znepokojujúce a destabilizujúce.
 4. Extrémne stavy: Extrémne stavy vedomia sú najintenzívnejšie a extrémne zmenené stavy, charakterizované úplnou stratou kontroly alebo uvedomenia, intenzívnymi fyzickými alebo emocionálnymi pocitmi alebo zážitkami, ktoré sú úplne mimo bežného bdelého vedomia. Tieto stavy môžu byť spojené so zážitkami na prahu smrti, duchovnými núdzovými situáciami alebo inými hlbokými transformačnými zážitkami.

Terapeut v procesovo-orientovanej psychoterapii pracuje s jednotlivcom, aby preskúmal a integroval tieto extrémne stavy vedomia v bezpečnom a podpornom prostredí, pomáha jednotlivcovi získať prehľad o svojich psychických procesoch a pracovať na väčšej psychickej integrácii a pohode. V tejto práci využíva tzv. metakomunikáciu. 

Čo je metakomunikácia?

Metakomunikácia sa týka informácií, ktoré sa prenášajú samotnou komunikáciou (gestá, mimika, haptika, atď.), pričom sa nejedná o obsah komunikácie. V kontexte extrémnych stavov vedomia v procesovo-orientovanej psychoterapii môže metakomunikácia zahŕňať skúmanie komunikácie jednotlivca o jeho zmenenom prežívaní stavu, ako sú jeho presvedčenia, postoje a emócie súvisiace s týmto zážitkom.

Metakomunikácia môže byť cenným nástrojom na skúmanie a pochopenie extrémnych stavov vedomia v psychoterapii. Tým, že terapeut venuje pozornosť metakomunikácii obklopujúcej zmenenú skúsenosť jednotlivca, môže získať prehľad o základných psychologických procesoch, presvedčeniach a postojoch jednotlivca. To môže pomôcť terapeutovi lepšie pochopiť prežívanie jednotlivca a efektívnejšie s ním v terapii pracovať.

Jednotlivec môže napríklad komunikovať o svojom zážitku so zmeneným stavom spôsobom, ktorý naznačuje, že sa cíti bezmocný alebo ohromený. Skúmaním metakomunikácie obklopujúcej ich komunikáciu môže terapeut odhaliť základné pocity strachu, zraniteľnosti alebo traumy, ktoré prispievajú k ich utrpeniu. Riešením týchto základných problémov môže terapeut pomôcť jednotlivcovi pracovať na väčšej psychologickej integrácii a pohode.


Metakomunikácia obklopujúca extrémne stavy vedomia sa môže značne líšiť v závislosti od jednotlivca a špecifického kontextu skúsenosti. Tu je však niekoľko možných príkladov metakomunikácie, ktoré môžu byť prítomné v každom stupni extrémnych stavov vedomia v procesovo-orientovanej psychotepii:

 • Metakomunikácia - mierne stavy: V miernych stavoch vedomia môže jednotlivec komunikovať o svojich skúsenostiach relatívne vecným spôsobom, bez väčšej emocionálnej intenzity alebo pocitu naliehavosti. Metakomunikácia môže zahŕňať pocit zvedavosti alebo záujmu o ďalšie skúmanie skúsenosti, alebo pocit odlúčenia alebo nezáujmu o skúsenosť.
 • Metakomunikácia - stredné stavy: V miernych stavoch vedomia môže jednotlivec komunikovať s väčšou emocionálnou intenzitou a väčším pocitom naliehavosti alebo dôležitosti. Metakomunikácia môže zahŕňať pocit zmätku alebo neistoty ohľadom zážitku alebo túžbu lepšie porozumieť zážitku. Môže existovať aj určitý stupeň strachu alebo úzkosti zo zážitku, pretože jednotlivec môže mať pocit, že stráca kontrolu alebo si nie je istý tým, čo sa deje.
 • Metakomunikácia - ťažké stavy: V ťažkých stavoch vedomia môže jednotlivec komunikovať s vysokým stupňom emocionálnej intenzity a pocitom ohromujúcej naliehavosti alebo úzkosti. Metakomunikácia môže zahŕňať pocit strachu alebo paniky zo zážitku alebo pocit, že ste úplne ohromení alebo mimo kontroly. Môže existovať aj pocit odlúčenia alebo odlúčenia od zážitku, pretože jednotlivec môže mať problémy vyrovnať sa s intenzitou svojich emócií alebo fyzických pocitov.
 • Metakomunikácia - extrémne stavy: V extrémnych stavoch vedomia môže jednotlivec komunikovať s pocitom úplnej dezorientácie alebo straty seba samého. Metakomunikácia môže zahŕňať pocit, že ste mimo normálnej reality alebo zažívate hlboký pocit prepojenosti so všetkými vecami. Môže existovať aj pocit úžasu alebo údivu nad touto skúsenosťou, pretože jednotlivec môže mať pocit, že mal hlboký duchovný alebo transformačný zážitok.

Je dôležité poznamenať, že toto je len niekoľko možných príkladov metakomunikácie, ktorá môže byť prítomná v každom stupni extrémnych stavov vedomia, a že skúsenosť každého jednotlivca bude jedinečná a mnohostranná. Terapeut v procesovo-orientovanej psychoterapii pracuje na skúmaní komunikácie jednotlivca nehodnotiacim a podporným spôsobom, pomáha mu získať vhľad do jeho skúseností a pracovať na väčšej psychologickej integrácii a uzdravení.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attahchment #vztahovavazba #rozvoj #pridsasomnouporadit